Contributie

De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging heeft in de vergadering d.d. 21 mei 2019 de contributies voor het voetbalseizoen 2019 - 2020 vastgesteld. A.g.v. het Coronavirus is er geen voorjaars-ALV gehouden in 2020. De in 2019 vastgestelde tarieven gelden hierdoor ook voor het seizoen 2020 - 2021:
 

Omschrijving Periode
per incasso
Dit is per jaar
per incasso
Vooruitb. per jaar
per incasso (korting)
Senioren € 123,00 € 246,00 € 236,00 
Senioren 7x7   € 80,50  
Jeugd JO15 t/m JO19 (13 t/m 18 jaar) € 94,00 € 188,00  € 183,00 
Jeugd JO9 t/m JO14 (7 t/m 12 jaar) € 77,50 € 155,00 € 150,00 
Jeugd t/m JO8 (t/m 6 jaar)  € 40,25 € 80,50 € 75,50
Niet spelend lid  € 48,50 € 97,00 € 94,50
Niet spelend 65+    € 55,00  
Donateurs    € 50,00  

 

Een incassomachtiging is verplicht! 
Wanneer een incasso niet geïnd kan worden zal er € 2,50 extra aan kosten in rekening gebracht worden. Bij een 2e aanmaning zal er daar bovenop nogmaals € 5,= administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd op 1 januari 2020.

Voor het seizoen 2020-2021 zijn de betaaltermijnen vastgesteld op 26 juli 2020 en 27 december 2020

 

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien men tussentijds lid wordt is een evenredig deel van de jaarcontributie verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt minimaal voor 1 geheel jaar aangegaan.

Nieuwe leden zijn eenmalig een inschrijfbedrag verschuldigd van € 10,= (t/m 18 jaar) of  € 15,= (vanaf 19 jaar).

Bedanken voor het lidmaatschap kan slechts door dit schriftelijk of per e-mail te doen bij de ledenadministratie. Het bedanken dient te geschieden uiterlijk 4 weken voordat op 1 juli het nieuwe verenigingsjaar ingaat (dus uiterlijk op 31 mei 2020).
In de loop van het boekjaar kan men NIET bedanken anders dan door verhuizing buiten een straal van 30 kilometer om Gouda en/of een andere belangrijke, door het bestuur te beoordelen, reden.

 

Korting bij in één keer betalen gehele contributie:
Sinds seizoen 2013-2014 is het voor iedereen verplicht om een incassomachtiging af te geven. Kiest u ervoor om de gehele contributie in 1 keer vóór 1 augustus 2020 via de incassomachtiging aan onze vereniging te voldoen krijgt u een korting van € 2,50 (niet-spelend lid), € 5,= (jeugd) of € 10,= (senioren, uitzondering 7x7).

Wij zullen het op prijs stellen als u de contributie voor het gehele seizoen VOORUIT wilt betalen. Dit bespaart ons namelijk niet alleen kosten, maar vooral ook veel werk!

 

Bij niet-tijdige betaling van de contributie zal de betreffende spe(e)l(st)er niet meer mogen deelnemen aan trainingen en/of (oefen)wedstrijden.Ook in het seizoen 2020-2021 zal hier zoals gebruikelijk weer strak aan worden vastgehouden.

 

Kortingsregeling:
1. Het 3e en jongste lid per gezin krijgt een korting van 50%;
2. Het 4e en eventuele volgende gezinsleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling;
3. Het lid wat korting ontvangt is ten hoogste 18 jaar oud. 


Trainingstarief:
Wanneer iemand gedurende een seizoen lid wordt en nog geen wedstrijden kan spelen (bijv. omdat de teams vol zitten) zal een tarief van 70% van het normale tarief gerekend worden.

Studenten:
Spelende leden die studeren kunnen in aanmerking komen voor een korting van € 20,00 per jaar, indien men schriftelijk aantoont dat men student is en wel door het opsturen van een kopie van bv. de OV-kaart naar de ledenadministratie.
Het bedrag van € 20,00 wordt door de vereniging terugbetaald, nadat de volledige contributie voor het gehele jaar door het lid betaald is.
Als student wordt beschouwd een spelend lid, die een dagstudie volgt en waarvan de kosten van dat lid geheel of grotendeels ten laste van de ouders komen.

Geblesseerd/ziek:
Wanneer een spe(e)l(st)er langdurig (minimale termijn 3 maanden) geblesseerd of ziek is en daardoor niet kan spelen zal er een korting worden gegeven op de contributie. Het lid zal over de periode van de blessure het tarief van niet-spelend lid doorberekend krijgen. De jeugd- of seniorencommissie zal hiertoe de naam van het lid aan de ledenadministratie doorgeven. Deze zal e.e.a. verrekenen met de eerstvolgende contributiebetaling.
Uitzondering hierop zijn de 7x7-leden, vanwege de al geringe contributie.

 

Met vriendelijke groeten,

Sportvereniging ''GOUDA''


E-mail:  ledenadministratie@svgouda.nl
Rabobank rekeningnummer NL11 RABO 0170 0233 97, t.n.v. Sportvereniging Gouda Contributierekening

HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl