Agenda A.L.V. van dinsdag 29 oktober 2019 (2e versie)

[GROUP_IMAGE]

-------------- S P O R T V E R E N I G I N G   G O U D A ----------------- s.v. GOUDA Groenhovenpark -  Postbus 2106 2800 BG GOUDA - Telefoon terrein ( 0182 ) 533202

                                                                                                               www.svgouda.euinfo@svgouda.eu

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 oktober 2019, aanvang om 20.00 uur in de kantine van SV Gouda.

 

​(2e versie dd 18 oktober 2019)

 

 

1)        Opening.

 

2)        Mededelingen, ingekomen stukken.

 

3)        Notulen van de ALV, gehouden op 21-05-2019 [zie opm.]

 

4)        Vaststelling begroting seizoen 2019-2020                                                                            

 

5)        Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling van de jaarrekening betreffende het verenigingsjaar 2018-2019.

 

6)        Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

                                                                                                                     

7)        Aanpassing van het kledingbeleid; toelichting door voorzitter van de Senioren-commissie.

 

8)        Bestuur:

                 -  aftredende bestuursleden: het bestuurslid Henk van Bruggen treedt af en is direct herkiesbaar; kandidaten kunnen zich tevens verkiesbaar stellen door zich aan te

                 melden bij het Bestuur van SV Gouda, voor de wijze van kandideren zie statuten artikel 9 punt 6;

                   - voordracht van Romeo El Bouazatti als lid van het bestuur, met als aandachtsveld Technische zaken; 

                   -          functiebeschrijving bestuursleden

 

9)        Stichting Prestatie Voetbal

 

10)    Rondvraag.

 

11)    Sluiting.

 

Opmerkingen:

de notulen van 21-05-2019 worden u op verzoek door de secretaris per mail toegezonden.

U kunt uw verzoek richten aan pgj.westerhout@ gmail.com  

Ook stemmachtigingen kunnen bij de secretaris worden aangevraagd. 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl