Agenda volgende ALV te houden op maandag 6 november 2017

[GROUP_IMAGE]

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2017,

aanvang 20.00 om uur in de kantine van SV Gouda

 

1)        Opening.

2)        Mededelingen, ingekomen stukken.

3)        Notulen van de ALV, gehouden op 4 juli 2017.

4)        Vaststelling begroting seizoen 2017-2018.                                                                                       

5)        Jaarverslagen van de secretaris, de commissies en de ledenadministratie.

6)        Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling van de jaarrekening betreffende het verenigingsjaar 2016-2017.

7)        Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

8)        Vermelding van de jubilarissen en opzet huldiging bij de  nieuwjaarsreceptie.                                                                               

9)        Bestuursverkiezing: de bestuursleden Jan Heuvelman en Gerrit Schinkel treden af en zijn direct herkiesbaar: kandidaten kunnen zich tevens verkiesbaar stellen door zich aan te melden bij het Bestuur van SV Gouda. Voor wijze van kandideren zie statuten artikel 9 punt 6.

                                 10)  Rondvraag.

                                 11)  Sluiting.

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van SV Gouda, gehouden op  04-07-2017 in de kantine.

Aanwezigen: Jan Heuvelman, voorzitter

                      Henk van Bruggen, penningmeester

                      Gerrit Schinkel, public relations

                      Peter Westerhout, secretaris en notulist

 

Aantal aanwezige leden: 22 [op basis van de presentielijst]

 

Punt 1/ om 20.05 uur heet de voorzitter alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.

 

Punt 2/ de secretaris meldt dat er zich 3 leden voor de vergadering hebben afgemeld.

 

Punt 3/ de notulen van de A:V gehouden op 15-11-2016 worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

Punt 4/ de penningmeester geeft een overzicht van de financiële stand van zaken en een toelichting op de begroting voor het seizoen 2017-2018. Aangezien het bestuur de begroting van de Jeugdcommissie pas recent heeft ontvangen, wordt de definitieve begroting vastgesteld na overleg met beide commissies.    

De penningmeester beoordeelt onze financiële positie als gezond. In zijn toelichting op het begrotingsvoorstel tekent hij aan dat de contributie inkomsten zijn verminderd door het verlies van 30 leden.   Omwille van de transparantie is voor het eerst separaat in de begroting opgenomen  de post Vrijwilligersbijdrage.

Afschrijvingen zijn niet in de begroting opgenomen om te voorkomen dat we in de rode cijfers komen. Ben de Bruijn tekent hier tegen protest aan en is tevens van menig dat voor de post groot onderhoud een reservering in de begroting dient te worden opgenomen.

Naar aanleiding van een vraag van René van Koetsveld geeft de voorzitter uitleg over de gehanteerde procedures rond de inning van de vrijwilligersbijdrage, de inzet van de vrijwilligers en de hoogte van de vergoeding van de meisjes achter de bar.

De voorzitter tekent hierbij aan de dat de Vrijwilligerscommissie is onderbemand en hijzelf veel regeltaken noodgedwongen op zich neemt. Hierna volgt een levendige discussie over de vraag of de vrijwilligersbijdrage van 40 Euro niet dient worden verhoogd. Hierbij wordt door een aantal leden verwezen naar andere voetbalverenigingen in Gouda. De voorzitter merkt in deze op dat ongeveer 30% van de ouders van kinderen moeite heeft met het nakomen van de contributieverplichtingen. 

Op een vraag van Ed Hulscher laat de voorzitter weten dat het voorstel van de Jeugdcommissie om de contributie voor jeugdleden met 10 Euro te verhogen al eerder dit jaar door het bestuur is afgewezen. Diverse leden staan hierna stil bij de mogelijke oorzaken van het verloop bij de jeugd. Aan de orde komen de aanzuigende werking van andere voetbal verenigingen in Gouda, de optie om het ontwikkelingsfonds Jeugd aan te wenden en het ontplooien van diverse activiteiten om jeugdspelers sterker te binden aan onze club.

Punt 5/ het voorstel van het bestuur om de contributie mede gelet op het lage niveau van de inflatie, voor het seizoen 2017-2018 niet te verhogen, wordt met 15 stemmen voor en 7 tegen, door de ALV aangenomen.                          

Punt 6/ tuchtzaken: geen

Punt 7/ royementen: geen

Punt8/ René van Koetsveld laat weten dat Jeugdcommissie wordt uitgebreid met 2 leden en Ton Blonk meldt dat de seniorencommissie weer volledig op sterkte is door de benoeming van 7 nieuwe leden. Het bestuur gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen.                         

Verzoek van de secretaris om hun namen en onderlinge taakverdeling op de website in te voeren. 

Punt 9/ vrijwilligersregeling voor het seizoen 2017-2018: Janine Wiersma merkt  op dat het wenselijk is dat op het inschrijvingsformulier kenbaar kan worden gemaakt dat een lid voor het nieuwe seizoen voor een andere taak wordt aangewezen. De voorzitter neemt dit idee over. De ALV besluit om de beslissing om de vrijwilligersbijdrage te verhogen te verdagen naar de ALV in het najaar. Tegen die tijd zijn er ook meer gegevens beschikbaar om een verantwoorde keuze te maken.

Punt 10/ na de renovatie van de daken, de bestuurskamer en de bar is de aandacht nu gericht op het creëren van een echte voetbalkantine en de vervanging van het plafond. Daarnaast zijn de kozijnen in de kantine aan de kunstgraszijde dringend aan vervanging toe. Gekozen is voor kunststof. Ook dient in de nabije toekomst de kleedruimte te worden uitgebreid en als locatie wordt gedacht aan het huidige kassagebouw.

Punt 11/ de voorzitter geeft uitleg over het recent afgesloten contract met Sport2000. Doordat achtereenvolgens twee van onze vorige leveranciers van sportartikelen failliet waren gegaan, moest onze vereniging met spoed op zoek naar een andere retailer. Sport2000 eerbiedigde het lopend contract met de vorige aanbieder en is qua prijstelling niet verschillend. De webshop werd door deze firma geïnstalleerd. Sport2000 wil voor onze leden speciale acties houden en presentaties in de kantine. Sport2000 is retailer voor de firma Hummel. Tijdens deze ALV komt duidelijk naar voren dat er door het bestuur en de commissies verschillend uitleg wordt gegeven over het beleid inzake de aanschaf van kleding, de keuze van tenue en de vrijheid van de commissies in deze. Ook komt naar voren dat in de ogen van de Seniorencommissie het huidige kledingbeleid afwijkt van voorgaande jaren. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken zegt de voorzitter toe om het kledingbeleid alsnog middels een brief aan de commissie nader te preciseren. 

Punt 12/ de toekomst van SV Gouda: de voorzitter blikt in positieve zin terug op het afgelopen half jaar. Het tentenkamp was een groot succes en we zien een toename van het aantal vriendenteams , hetgeen aansluit bij de maatschappelijke trend maar ook een competitieve keerzijde heeft door het verlies van goede spelers. Ed Hulscher mist bij het bestuur de ambitie om te streven naar promotie naar hogere klassen. Hij wijst op de noodzaak van doorstroming vanuit de jeugd en  het wegvallen van het B1 en C elftal is in zijn ogen een slechte zaak. De overheersende opvatting van de ALV is dat de Jeugd er alles aan moet doen om  jonge spelers voor de vereniging te behouden en het verloop terug te dringen. De aanzuigende werking van de andere Goudse verenigingen hangt volgens een aantal leden samen met het feit dat zij allen in een hogere klasse spelen. Ook wordt gesignaleerd dat andere sporten meer concurrerend zijn geworden als het gaat om aantrekkingskracht. Vanuit de ALV passeren een aantal opties de revue om het verloop te reduceren, zoals betere trainers, deelname aan toernooien en activiteiten in de kantine.    

De voorzitter heeft een brief aan de wethouder voor sportzaken gericht met het verzoek om voor onze vereniging de kosten van de zondaghuur in mindering te brengen.

De voorzitter laat weten dat er een overeenkomst is gesloten met de supermarkt  Hoogvliet om in het voorjaar van 2018 extra luister bij te zetten aanj hun 50 jarig bestaan met een voetbalplaatjesactie.                                                    

 Punt 13/ rondvraag:

-         Janine Wiersma komt met het nieuwtje dat de Jeugdcommissie een wisseltrofee “De Willem” heeft ingesteld om jeugdspelers extra in het zonnetje te zetten

-         Ed Hulscher informeert vraagt naar de gang van zaken rond de implementatie van het nieuwe wedstrijdformulier. Vraagt waarschijnlijk om de installatie van een extra router en de aanschaf van een tablet, maar volgens een aanwezige ligt communicatie via een App meer voor de hand. Verwezen wordt ook naar de instructiefilm van de KNVB. 

-         Ed Hulscher informeert naar de opvatting van het bestuur over een eventuele structuurwijziging van het bestuur conform het model van CVC Reeuwijk [een klein dagelijks bestuur en een algemeen bestuur met hierin alle aandachtsgebieden vertegenwoordigd; noot van de secretaris].   De voorzitter laat weten dat dit punt aan de orde kan worden gesteld in de ALV van het najaar, aangezien in deze ALV niet een ieder op de hoogte is van dit model.

-         Ben de Bruijn laat weten dat naar aanleiding van de Sportnota van de gemeente Gouda de VGSO een amendement heeft ingediend om de invloed van Sportpunt op de plaatselijke verenigingen te reduceren.

Punt 14/ om 22.30 uur dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.                      


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl