ALV SV Gouda huldigt spelers Gouda 1

[GROUP_IMAGE]

 

Korte impressie van de ALV van de SV Gouda van 21 mei 2019.

 

Voor een relatief groot aantal aanwezigen van 40 personen, opende voorzitter Jan Heuvelman om 20.10 uur de Algemene ledenvergadering van SV Gouda. Het grote aantal aanwezigen is te verklaren doordat de spelers van Gouda 1 tijdens de vergadering gehuldigd zullen worden i.v.m. het behaalde kampioenschap in de 4e klasse B.

 

Onder degenen die zich afwezig hadden gemeld waren secretaris Peter Westerhout (griep) en Wilco Boere (vakantie). Het bestuur bestond nu uit drie man, naast de voorzitter uit penningmeester Henk van Bruggen en Gerrit Schinkel, die deze keer het verslag voor zijn rekening zal nemen.

 

Omdat er geen mededelingen of ingekomen stukken waren, ging de voorzitter over tot het bespreken van de notulen van de ALV gehouden op 11 oktober 2018. Erelid Ben de Bruin had een opmerking over de notulen, maar allereerst wilde hij de vereniging feliciteren met het kampioenschap en de zo begeerde promotie naar een hoger niveau. Hij miste in de notulen zijn opmerking over het niet opnemen van reserveringen in de begroting. Met deze aanpassing werden de notulen vastgesteld.

 

Vervolgens kwam het altijd belangrijke punt van de financiele stand van zaken en vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019 - 2020 aan de orde. Penningmeester Henk van Bruggen liep met de aanwezigen de geprojecteerde cijfers door en aan het eind van de rit draait de SV Gouda komend seizoen naar verwachting ongeveer quitte. Ben de Bruin plaatste ook hier zijn opmerkingen over het ontbreken van de reserveringen. Het bestuur heeft daar een andere mening over. Bij een bedrijf zou dat belastingtechnisch gezien voordelen hebben, niet bij een vereniging. Daar worden vervangingen zo nodig bekostigd uit het eigen vermogen. De vergadering ging accoord met de voorgestelde begroting.

 

Naar aanleiding van de post vrijwilligersbijdrage, die in z'n geheel ingezet wordt om de vereniging draaiende te houden, zoals voor de barbezetting, waren er wat meningsverschillen en/of onduidelijkheden over wat in dezen onder vrijwilligerswerk verstaan moet worden en waarom en wanneer er bij uitblijvende betalingen een sanctie volgt. De voorzitter verwees naar het vastgestelde beleid, waarin een en ander precies beschreven staat. Te vinden op de website onder Clubinfo, downloads, waarin ook een uitgebreide opsomming staat om welke taken het dan gaat. Ook legde de voorzitter uit dat door onderbemensing in de Vrijwilligerscommissie men zoveel mogelijk aan de gemaakte indelingen vasthoudt, anders is het niet meer te organiseren. Vrijwilligers voor de Vrijwillligerscommissie zijn natuurlijk van harte welkom. Ook legde hij uit dat bij niet betalen na niet vervullen van enkele taken pas na geruime tijd en na rappelleren, overgegaan wordt tot sanctioneren. het doorschuiven van alle taken naar de laatste maand van het verenigingsjaar is natuurlijk niet realistisch en gaat dan ook niet gebeuren. Op verzoek legde de voorzitter nog uit dat er 3 personen binnen de vereniging gemachtigd zijn die wijzigingen in Sportlink kunnen aanbrengen, waaronder hijzelf en Jan Louwerse, zoals afgelopen zaterdag ook gebleken is.

Het discussiepunt was niet de vrijwilligersbijdrage op zich, ook niet de hoogte van het bedrag, maar wat er nog meer onder een vrijwilligerstaak gerekend kan worden. De voorzitter, noodgedwongen ook voorzitter van de Vrijwilligerscommissie, staat altijd open voor een gesprek daarover. Ed Hulscher herinnerde eraan dat hij al eerder aan de orde gesteld had dat de selectiespelers alleen wedstrijden kunnen fluiten die om 10.00 uur beginnen, vanwege hun verplichtingen later. Hierover volgt nog een gesprek. De vrijwilligersregeling 2019 - 2020 blijft zoals die nu is.

 

Het punt van de vaststelling contributies was een hamerstuk. Conform eerdere besluiten wordt de contributie verhoogd met de inflatie, in dit geval 2%. De precieze bedragen worden later bekend gemaakt.

Verder dit jaar geen tuchtzaken en eventuele royementen komen aan het eind van het seizoen als gestopte spelers nog steeds hun contributie niet betaald hebben.

 

Vervolgens het punt van de benoeming van Wilco Boere als voorzitter van de Seniorencommissie. Dit is een besluit dat het bestuur moet nemen en die heeft ermee ingestemd. Wilco volgt Ton Blonk op die dit 12 jaar gedaan heeft en ook nog vele andere functies binnen de vereniging vervuld heeft. De voorzitter bedankte hem voor zijn grote inzet voor de vereniging, wat onderstreept werd door een groot applaus van de vergadering.

 Vervolgens moest de voorzitter namens het bestuur het boetekleed aantrekken, want de benoeming van een Bestuurslid technische zaken kon nog niet aan de orde zijn. Ten eerste omdat er niet aan de formele vereisten was voldaan die aan de benoeming van een bestuurslid gesteld worden, ten tweede omdat het technisch beleidsplan nog niet helemaal rond was. Staande de vergadering bleek dat de Jeugdcommissie nog enkele punten met de Seniorencommissie wil bespreken en afstellen. De voorzitter zegde toe dat dit gesprek op zeer korte termijn moet plaatsvinden en een bestuursvertegenwoordiging zal daarbij aanwezig zijn. Verder zal uitgezocht worden hoe dit kon gebeuren om daaruit lering te trekken. De voorzitter besloot met nogmaals zijn excuses aan de betrokken uit te spreken voor deze gang van zaken.

 

 

Na een korte pauze kon de voorzitter een plezierig agendapunt aankondigen, de huldiging van de selectiespelers en begeleiders van Gouda 1 die hij nogmaals van harte feliciteerde met dit met voorsprong bereikte fraaie resultaat. Op zijn verzoek reikte Seniorencommissie voorzitter Ton Blonk, in samenwerking met Hans van Sprang speciale kampioensmedailles uit aan de aanwezige spelers, leider Leo Imholz en trainer Peter Huisman. En iedereen kreeg stuk voor stuk een flink applaus van de aanwezigen.

 

In de rondvraag werd het punt WOZ-belasting nog eens doorgenomen. Er volgt over een maand nog een gesprek met de verantwoordelijk wethouder, hoe nu verder. De voorzitter hoopt op een gelijkstelling met bijvoorbeeld kerkgenootschappen die ook geen WOZ hoeven te betalen; daarover is een voorstel in de Tweede Kamer ingediend. Ed Hulscher deelde mee dat Romeo el Bouazatti is toegelaten tot de cursus UEFA TC 3 en dat ontlokte de aanweziging bijval met applaus. Verder merkte Ed op dat zaterdag afscheid genomen wordt van Esther Komduur wegens verhuizing, die vele jaren op zaterdag de kleedkamers bestierde, van vroeg tot laat. Daar zal aan gedacht worden! En de vacature staat nog steeds open.

 

De voorzitter sloot om 10.07 uur onder dankzegging de vergadering.

HSA

 

 

 

 

 

                                                                             ------------- S P O R T V E R E N I G I N G   G O U D A -----------------

S.V. Gouda Groenhovenpark - Postbus 2106, 2800 BG GOUDA - Telefoon terrein (0182) 533202

􀃟 www.svgouda.nl 􀁽 info@svgouda.nl

 

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van SV Gouda op dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur, in de kantine.

 

1)            Opening.

2)            Mededelingen, ingekomen stukken.

3)            Notulen van de ALV gehouden op 11-10-2018

4)            Financiële stand van zaken en vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019-2020.

5)                Beleidsplan SV Gouda.

6)            Vaststelling van de contributies voor het seizoen 2019-2020.

7)            Tuchtzaken.

8)            Royementen.

9)            Benoeming/verkiezing commissieleden en bestuursleden:

-          Dhr. Wilco Boere  als voorzitter van de Seniorencommissie

-          Dhr. Romeo el Bouazatti als lid van het bestuur voor Technische zaken 

                         10)     Vrijwilligersregeling voor het seizoen 2019-2020                          

                       11)     Huldiging selectie na het behalen van het kampioenschap 

                       12)     Rondvraag

                       13)     Sluiting

 

 

                      


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl