Belangrijkste punten uit de ALV van maandag 7 december 2020

[GROUP_IMAGE]

 

De 4 aanwezige bestuursleden, hier op een foto uit 2018

 

Opening

Geheel corona-proof werd de uitgestelde najaarsvergadering bijgewoond door de 4 leden van het bestuur en 20 leden die zich van te voren aan hadden moeten melden. 

Voorzitter Jan Heuvelman opende met dankzegging aan allen die zich in deze Covid-19 periode voor de vereniging hebben ingezet.

Er bleken geen stukken te zijn ingekomen en de notulen van de vorige ALV werden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

Het financiele gedeelte

- Wat betreft de jaarrekening meldde penningmeester Henk van Bruggen dat het eerste half jaar goed was geweest, maar het tweede half jaar ontwikkelde zich door de huidige pandemie en bijbehorende maatregelen negatief. Wel heeft de SV Gouda een bijdrage uit de TASO-regeling ontvangen. Op zich is de vereniging, mede met dank aan het zuinige beleid van voorgaande jaren, financieel nog steeds gezond.

- De verbouwing van de kantine is afgerond en die is iets goedkoper uitgevallen dan begroot. Het voornemen is komend jaar de kleine kantine en de bestuurskamer te vernieuwen.

- De Kascontrole Commissie heeft de boekhouing gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV verleende het bestuur daarop decharge.

- De begroting voor 2020-2021 moet gezien worden als "provisorisch", aangezien er op dit moment te veel onzeker is. Begin volgende jaar zal het bestuur zich buigen over eventuele noodzakelijke aanpassingen.

- Het voorstel van het bestuur de contributie niet te verhogen werd door de overgrote meerderheid van de ALV gesteund . Verder worden de leden, eveneens op voorstel van het bestuur, er begin volgend jaar per brief over geinformeerd dat voor hen de mogelijkheid bestaat om een reductie van de contributie aan te vragen. Beide voorstellen zijn door de ALV aangenomen.

 

Bestuursverkiezing

Eerst werd gemeld dat er geen tuchtzaken en royementen zijn geweest. 

Voorzitter Jan Heuvelman werd als voorzitter voor een nieuwe termijn herkozen.

 

 

 

Ed Hulscher, tot voor kort o.a. (wedstrijd)secretaris  van de Seniorencommissie, werd gekozen als bestuurslid. In zijn takenpakket zit algemene zaken, interne- en externe communicatie en PR. Hij volgt in dezen Gerrit Schinkel op.

 

 

 

Wilco Boere werd gekozen tot bestuurslid Technische Zaken, als opvolger van de tussentijds gestopte Romeo el Bouazatti. Wilco is tevens voorzitter van de Seniorencommissie.

 

De voorzitter heet Ed en Wilco van harte welkom in het bestuur en dankt Gerrit Schinkel voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

 

Status van de vereniging in het Covid-19 tijdperk

De vereniging ziet het in deze tijd als maatschappelijke opdracht de jeugd de gelegenheid te bieden om recreatief deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven. Aandacht voor de jeugd is kernpunt van het beleid. De vereniging steunt kinderen belangeloos die financieel niet in staat zijn tot deelname aan het verenigingsleven. 

Door de coronacrisis hebben de voorzitters van de Goudse voetbalverenigingen maandelijks contact en trekken zo nodig gezamenlijk op, zoals hun actie tegen de (te hoge) achterstallige Onroerendzaakbelasting.

Het bestuur ziet het stimuleringsfonds van de KNVB bij voorkeur aangewend voor de jeugdafdeling.

De afdracht aan de KNVB blijft gehandhaafd, mede vanwege de TASO-regeling, waardoor de verenigingen toch nog enige inkomsten genieten.

 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering.  De notulen van secretaris Peter Westerhout zullen weer tijdig voor de volgende ALV beschikbaar komen.

 

HSA

 

 

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl