Najaars ALV handelt zonder problemen agenda af

[GROUP_IMAGE]

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 11 oktober 2018,

aanvang om 20.00 uur in de kantine van SV Gouda

1)        Opening.

2)        Mededelingen, ingekomen stukken.

3)        Notulen van de ALV, gehouden op 19-06-2018 [zie opm.]

4)        Vaststelling begroting seizoen 2018-2019                                                                                

5)        Jaarverslagen van de secretaris, de commissies en de ledenadministratie.

6)        Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling van de jaarrekening betreffende het verenigingsjaar 2017-2018.

7)        Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid                                                                                                             

8)        Instemming met de benoeming van Lisa de Heij tot penningmeester van de Seniorencommissie

9)        Toekomstige personele invulling van bestuurlijk functies 

10)     Rondvraag.

11)     Sluiting.

 

Dit is een korte impressie van de vergadering. Later volgt nog het officiele verslag van de secreatris, dan op te vregen door leden.

Aanwezig het gehele bestuur: Voorzitter Jan Heuvelman, secretaris Peter Westerhout, penningmeester Henk van Bruggen en bestuurslid Gerrit Schinkel.

 

Terwijl buiten volop getraind werd, o.a. door de selectie richting de thuiswedstrijd tegen Kamerik, waren een 18-tal leden aanwezig bij de najaarsvergadering van de SV Gouda. Ondanks het lage aantal aanwezigen (wel meer dan bij de vorige vergadering) waren alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigd. 

De notulen van de ALV van 19 juni 2018 werden ongewijzigd goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

 

De begroting 2018-2019 en de jaarrekening 2017-2018 van penningmeester Henk van Bruggen werden uitgebreid besproken, o.a. omdat de laatste formeel nog openstond. Grofweg gezegd kan worden vastgesteld dat er een klein nadelig saldo ontstaan is in het vorige boekjaar van €  75,-. Op zich te verwaarlozen, maar dit was wel dankzij een tweetal eenmalige ontvangsten, zoals een opleidingsvergoeding van een BVO. De begroting van 2018-2019 is dan ook naar beneden bijgesteld en er zal dus het nodige aan de inkomstenkant gedaan moeten worden. Gelukkig heeft Gouda er een paar extra elftallen bijgekregen, wat ook financieel positief is.

 

 

Hans van Sprang las namens de kascontrolecommissie (verder nog bestaande uit Lisa den Heij; Kees Wervers was kennelijk afgehaakt) hun bevindigen voor, die louter positief waren en dus werd voorgesteld de penningmeester en dus het bestuur decharge te verlenen. Na handopsteken bleek de vergadering daar unaniem achter te staan. Henk dankte daarna nog zijn vrouw Carola, die alle cijfers voor hem in de boeken "klopt" en zo een grote steun is.

 

Vervolgens werd punt 8 besproken, namelijk de benoeming van Lisa den Heij als penningmeester van de Seniorencommissie. Ook die werd unaniem én onder applaus bekrachtigd met de felicitaties van het bestuur.

 

Na een korte pauze kwam het terugkerende punt, de personele invulling van bestuurlijke functies, aan de orde. Het huidige bestuur stapt ongeveer in 2020 op en dus moet er wat gebeuren en niet alleen in het bestuur, maar ook bij de commisssies, om jeugdigere mensen aan te trekken die in dit digitale tijdperk up to date mee kunnen doen. Tot nu toe had de aanpak weinig succes en het bestuur wil zwaarder gaan inzetten door het persoonlijk benaderen van mensen waarvan verwacht mag worden dat ze capabel zijn. Gevraagd wordt aan de leden ook mogelijke kandidaten bij hen aan te melden, zelfs van buiten de vereniging. Het bestuur gaat dan met ze in gesprek. Ook signaleert de voorzitter een flinke aanwas van dames voetballers en ook daarin kunnen zich mogelijke bestuurs/commissie kandidaten bevinden. Er wordt gezocht naar mensen die de SV Gouda kunnen leiden in en naar de moderne tijd, zodat ouders over 20 jaar hun kinderen nog steeds bij de SV Gouda kunnen laten voetballen.

Ook kwamen andere vrijwilligerstaken aan de orde zoals het fluiten van wedstrijden, waarbij Jan Louwerse opmerkte dat de JO13 en JO15 weer een KNVB-opleiding gaan volgen tot jeugdscheidsrechter. Wat er volgens de voorzitter nog aan ontbreekt zijn het leiden van wedstrijden door de oudere jeugd en de senioren selectie. Ook hier gaat het bestuur over in gesprek. Er zullen hier nieuwe wegen ingeslagen worden om deelmame te stimuleren en hoe de ontvangen gelden van de de vrijwilligersbijdrage daarbij te gebruiken.

 

In de rondvraag wees Wim Sonnemans op het politieke café van afgelopen vrijdag over Gelijke Sportkansen, waaraan ook de nieuwe sportwethouder Michel Bunnik aan de discussies meedeed. Men had een positief gevoel over deze nieuwe wethouder en wacht daarom met spanning zijn nieuwe sportnota af, o.a. wat betreft de maatschappelijke taken van sportverenigingen.

Ab Prevo vroeg naar de stand van zaken van het ingeleverde beleidsplan Jeugd. De Voorzitter meldt dat het bestuur dat gelezen heeft, evenals dat van de Seniorencommissie en men gaat dat in elkaar schuiven tot één beleidsplan voetbal. Wordt dus vervolgd.

 

Hans Sanders vroeg aandacht voor het feit dat er al heel lang geen leden van verdienste etc. zijn benoemd, in tegenstelling tot veel andere verenigingen. Juist als je een beroep doet op vrijwilligers, is het goed zo nu en dan een terecht schouderklopje uit te delen. De voorzitter erkende dat daar inderdaad te weinig aandacht aan geschonken is, maar verkeerde in de veronderstelling dat dit vanuit de leden aangedragen moet worden. Dat is echter niet het geval; dat kan natuurlijk altijd, maar het bestuur benoemt leden van verdienste en de ledenvergadering bekrachtigt een voordracht tot erelid. Het bestuur beraadt zich nog over de criteria, vooral nu er een nieuwe categorie vrijwilligers met onkostenvergoeding bijgekomen is.

Hans Sanders stelde ook voor een jaarlijkse vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers te organiseren, om het verenigingsgevoel te verbeteren; we doen het met elkaar . De voorzitter stelt dat iedere afdeling dit al voor zichzelf doet vanuit het hen toegemeten budget en ook hier speelt de vraag wie is in dit verband een vrijwilliger. Hans denkt dat beide naast elkaar moet kunnen.

 

De voorztter sloot om 21.50 uur onder dankzegging de vergadering.

 

HSA

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl